021-88310222
دوره های آنلاین

مدرسه بازی های جدی شناختی

کد : 1400400

تعداد جلسات : 35جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : معاونت پژوهش

مبلغ نهایی : 1,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/06/04

پایان : 1400/07/15

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/05/31

برنامه نویسی با زبان سی شارپ (دانشگاه تهران)

کد : 140034

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Seyed Kazem Mir Nezami

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/05/09

پایان : 1400/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/05/10