021-88310222
دوره های آنلاین

طراحی دیجیتال مقدماتی

کد : 100048

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Navid Shadrokh

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/07/12

پایان : 1399/09/15

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1399/07/11

1 2