021-88310222
دوره های حضوری

طراحی بازی F2P

کد : 100035

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 32:00ساعت

استاد : Hadi Eskandari

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/17

پایان : 1399/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1399/04/24