• برگزاری کلاس‌های تابستانه انستیتو ملی بازی‌سازی در دانشگاه شهید بهشتی
  • شروع ثبت‌نام کلاس‌های مبانی بازی‌سازی در سه حوزه فنی، هنری و طراحی بازی
  • ثبت نام ترم تابستان 98 انستیتو ملی بازی‌سازی
  • دوره‌های فنی انستیتو ملی بازی‌سازی
  • دوره‌های طراحی بازی انستیتو ملی بازی‌سازی
  • دوره‌های هنری بازی‌سازی انستیتو ملی بازی‌سازی
  • دوره‌های خبرنگاری انستیتو ملی بازی‌سازی

رویدادها

تقویم برنامه ها