• ردیفنام درسکد استانداردنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)
  13D Max95170219531395/08/01چهارشنبه 17:00 تا 20:001,200,000
  2تستtesttest1395/08/01شنبه 14:00 تا 16:001,000
  3طراحی بازی دیجیتال95170319531395/08/01یکشنبه 17:00 تا 19:001,200,000
  4C#295122719531395/08/01دوشنبه 17:00 تا 19:001,200,000
 • ردیفنام درسکد استانداردنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)
  1کاراکتر و فضا سازی پی نما95310019531395/08/30شنبه 14:00 تا 17:0005,900,000
  2مانگا95310029531395/08/30یکشنبه 16:00 تا 19:00024,000,000
  3طراحی پایه پی نما95310039531395/08/30یکشنبه 14:00 تا 17:0007,300,000
  4طراحی پایه پی نما95310039531395/08/30چهارشنبه 17:00 تا 20:0007,300,000
  5کارگاه عملی گروه تولید پی نما95310059531395/08/30دوشنبه 13:00 تا 16:0008,300,000
  6نویسندگی پی نما95310089531395/08/30سه شنبه 15:00 تا 17:0005,900,000
  7رنگ گذاری دیجیتال پی نما95310099531395/08/30چهارشنبه 15:00 تا 17:0005,900,000
  8تست پینما111119531395/09/09جمعه 08:00 تا 10:001,000
  9پی نما گری دستی95310079531395/08/30سه شنبه 14:00 تا 17:0008,000,000
  10پی نما گری دیجیتال95310049531395/08/30دوشنبه 17:00 تا 20:0008,000,000
  11پی نما گری دیجیتال95310069531395/08/30سه شنبه 17:00 تا 20:0008,000,000