فرم شرکت در مسابقه مقدماتی اعزام به استانبول


فرم کاریابی


ثبت گروه در رویدادبازی سازی


روش های ثبت نام دوره های آنلاین


روش های ثبت نام نهایی و انتخاب واحد دوره های آنلاین

فرم ثبت نام دور های آنلاین


لینک بازی ها


لینک بازی های ساخته شده در رویداد بازی سازی Ludum Dare