ثبت گروه در رویدادبازی سازی


روش های ثبت نام دوره های آنلاین


روش های ثبت نام نهایی و انتخاب واحد دوره های آنلاین

فرم ثبت نام دور های آنلاین


لینک بازی ها


لینک بازی های ساخته شده در رویداد بازی سازی Ludum Dare

برنامه ترم جدید انستیتو ملی بازی سازی


آرم انستیتو ملی بازی سازی و مرکز رشد