مطالب مربوط به :اساتید

جاوید نجیب زاده

 • تاریخ انتشار: , 1394/08/17

مدرس برنامه نویسی

امین فرامرزیان

 • تاریخ انتشار: , 1394/08/17

مدرس هنر دو بعدی

شهاب کشاورز

 • تاریخ انتشار: , 1394/08/17

مدرس برنامه نویسی

حسین حسینیان

 • تاریخ انتشار: , 1394/08/17

مدرس طراحی بازی

امیر حسین فصیحی

 • تاریخ انتشار: , 1394/08/17

مدرس برنامه نویسی

آیدین ذوالقدر

 • تاریخ انتشار: , 1394/08/17

مدرس طراحی بازی

سهیل دانش اشراقی

 • تاریخ انتشار: , 1394/08/17

مدرس هنر دو بعدی

علی سیدف

 • تاریخ انتشار: , 1394/08/17

مدرس برنامه نویسی

هادی رحیمی

 • تاریخ انتشار: , 1394/08/17

هادی رحیمی

متین ایزدی

 • تاریخ انتشار: , 1394/08/17

متین ایزدی

امید مرادی

 • تاریخ انتشار: , 1394/08/17

مدرس هنر سه بعدی

سعید جلابی

 • تاریخ انتشار: , 1394/08/17

مدرس هنر دو بعدی

طه رسولی

 • تاریخ انتشار: , 1394/08/17

مدرس طراحی بازی

بابک نمازیان

 • تاریخ انتشار: , 1394/08/17

مدرس طراحی بازی

امیر حسین عرفانی

 • تاریخ انتشار: , 1394/08/17

مدرس هنر سه بعدی

سیروس پور لطیفی

 • تاریخ انتشار: , 1394/08/17

مدرس هنر سه بعدی

فرزام ملک آرا

 • تاریخ انتشار: , 1394/08/17

مدرس برنامه نویسی

یاسر ژیان

 • تاریخ انتشار: , 1394/08/17

یاسر ژیان

مهرداد آشتیانی

 • تاریخ انتشار: , 1394/08/17

مهرداد آشتیانی

هادی اسکندری

 • تاریخ انتشار: , 1394/08/17

هادی اسکندری